Известување за заштита на личните податоци - Кариери

Ви благодариме за вашата пријава и вашето занимање за нашата компанија. Би сакале да ве информираме за обработка на вашите лични податоци во текот на постапката на пријавата.

Кој е одговорен за обработката на податоците?

Одговорна страна во поглед на Законот за заштита на податоците е следната компанија:

Grand Automotive Adriatic d.o.o.
Ljubljanska Avenija 4
10090
Zagreb
Hrvatska
mg@grandautomotive.hr

Можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на податоците на горе наведената адреса или во било кој момент на е-мејл: mg@grandautomotive.hr

Кои ваши податоци ги обработуваме и за кои потреби? Што се случува ако не сте ни ги дале вашите податоци?

Обработуваме ги податоците што ни ги праќате во врска со вашата пријава за да можеме да ја провериме вашата прикладност за работното место или, ако е применливо, останатите слободни работни места во нашата група на друштвата и за да можеме да ја спроведеме постапката на пријавата. Освен тоа ги примаме вашите лични податоци од независните агенции за вработување што се веќе во контакт со вас. 

Во контекстот на вашата пријава би требало да ги дадете само личните податоци потребни за пријавата (на пример: мотивациско писмо, животопис, референци). Ако не сте ни ги дале тие податоци, нема да можеме да ја обработиме вашата пријава.

Врз која законска основа и за кои цели ги обработуваме податоците?

Законската основа за обработката на вашите особни податоци во постапката на пријавата е членот 6 став 1 а) од GDPR, а посебно за преземање чекори на барање на подносителот на барањето пред склучување на договорот.

Законска основа за обработка на вашите лични податоци исто тако може да биде вашата солгасност, член 6 став 1 а) GDPR.

Законска основа за обработка на вашите лични податоци е и легитимен интерес на конторлорот на личните податоци, член 6 став 1 ф) GDPR. 

 • Пронаоѓање на најдобар можен кандидат, 
 • Проверка на квалификациите на кандидатот,
 • Проверка на постоечки или потенциален конфликт на интерес или други ограничувања што би го спречиле вработувањето на кандидатот во Друштвото,
 • Проверка на точноста на податоците дадени при постапка на пријава,
 • Управување со збирката на податоците на човечки ресурси,
 • Заштита и обрана на правните барања на МГ мотор во работноправните спорови.
Колку време ќе ги чуваме вашите податоци?

Податоците што ги собравме за тука наведените потреби ќе ги чуваме само толку, колку што е потребно за одредена пријава и за преоден период (нпр. толку долгу, колку тоа го бара ускладеноста со нашите обврски во поглед на чувањето на податоците согласнос со важечкиот закон или толку долгу, колку чувањето на податоците е законски дозволено). Во принцип, податоците на подносителот на пријавата ќе се бришат 6 месеци после завршетокот на постапката на пријавата.

Во случај дека сте согласни со понатамошното чување на вашите лични податоци, вашите податоци ќе ги пратиме во нашиот систем на податоците за кандидатите за работата. Од тој систем податоците ќе бидат избришани после две години. Ако ја добиете работата за којашто се сте пријавиле, вашите податоци ќе бидат пренесени од системот на податоците на подносителот на пирјавата во нашиот систем на управување со вработените.

Со кого ги делиме вашите податоци?

Пристап до вашите податоци се дава на оние оддели на кои им е потребен за да ги исполнат горенаведените цели. 


Нашите добавувачи на услугите можеби исто така ќе ги добијат податоците во овој контекст. Наведеното го сочинуваат фирмите што припаѓат во категоријата на информатичките услуги (посебно софтвер за поднесувателите на пријавите за постапката на пријавата) и управување со човечки потенциали.

Податоците се обработуваат во Европската заедница или Европскиот економски простор (EGP). 

Вашите права

Можете да имате следни права во поглед на своите податоци

 • Право на пристап согласно со членот 15 од GDPR – имате право да го барате пристап до своите лични податоци што ги чуваме кај нас,
 • Право на исправка согласно со членот 16 од GDPR – имате право да ја барате исправка на своите лични податоци ако се неточни или дополнување ако не се потполни, 
 • Право на бришење согласно со членот 17 од GDPR и Право на ограничување на обработка согласно со член 18 од GDPR – нпр. можете да имате право да го барате бришењето или ограничувањето на обработката на своите лични податоци ако, на пример, веќе не постои легитимна деловна цел за таквата обработка и законските обврски за чувањето не бараат понатамошнато чување на податоците;
 • Право на известување согласно со членот 19 на GDPR – имате право на известување во врска со исправка или биршење на личните податоци или ограничување на обработка,
 • Право на преносливост на податоците согласно со членот 20 од GDPR – нпр. можете да имате право да ги добиете личните податоци што ни ги дале во структурираната, вообичајната и стројно читлива форма и да ги пренесете тие податоци кај друг контролор на личните податоци без ние да ве пречиме во тоа.
Исто така можете да ја повлечете вашата солгасност, во главно со иден ефект.

Освен тоа имате право на поднесување на приоговот до надлежен надзорен орган (член 77 од GDPR), а посебно во државата на вашето престојување или во државата каде што се случило наводно кршење на GDPR.

Исто така би сакале да истакнеме вашето право на приговор согласно со членот 21 од GDPR.

Информација за вашето право на приговор согласно со членот 21 од GDPR.

Имате право на приговор во било кој момент врз основа на својата посебна ситуација на нашата обработка на вашите лични податоци и можете да барате вашите лични податоци да не се обработуваат понатаму. Наведеното се исто тако однесува до изработка на профилот врз основа на оваа одредба во смилса на членот 4 од ГДПР. Ако имате право на приговор и го оставарите ова право, вашите лични податоци веќе нема да се обработуваат за наведените потреби. Приговорот може да се поднесе во секој момент и бесплатно. 

Приговорот би требало да биде, ако тоа е можно, пратен на горенаведената адреса на одговорното лице или на е-мејл: mg@grandautomotive.hr

Дали постоји било какво автоматизирано донесување на одлуки во поединечни случаи, вклучувајќи ја изработката на профилот?

Кога ве контактираме преку образец или е-мејл не употребуваме целосно автоматизирано донесување на одлуки согласно со членот 22 од GDPR. Исто така не ги обработуваме вашите податоци автоматски со цел на оценување на одредени лични аспекти (изработката на профилот).

Ажурирање на известување за заштита на личните податоци

Во врска со техничките и економските услове што постојано се менуваат, редовно го ажурираме нашето Известување за заштита на личните податоци. Моментална верзија е достапна онлајн на https://mgmotor.eu/privacy-policy. Поединечно ќе ве известиме во случај на позначајни измени.

Пронајдете трговец

Продажен салон на трговска марка
Сервис