Известување за заштита на податоците за нашите електрични возила

Ние, Grand Automotive Adriatic d.o.o., нудиме модерни електрични возила со паметен систем за забава кој може да се поврзе со вашиот мобилен телефон преку нашата апликација „ISMART”.

Личните податоци ги обработуваме во контекст на пружање на паметен систем за забава и апликација.

Заштита на личните податоци многу ни е важна. Обработуваме лични податоци само согласно со важечките барања за заштита на податоци а посебно со Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR).

Во делот А од ова Известување за заштита на личните податоци ви пружаме информации за контролорот на личните податоци и службеникот за заштита на податоци при контролорот на личните податоци.

Во делот Б ќе ги најдете информациите за обработка на вашите лични податоци.

 Во делот C ќе најдете информации за своите права во поглед на обработката на вашите лични податоци.

Технички термини што се однесуваат на заштита на податоците во ова известување за заштита на личните податоци имаат значење што се употребува во Општата регулатива за заштита на податоци. Подетални информации можете да најдете во делот Д.

 

СОДРЖИНА

 1. Информации за контролорот на личните податоци

  1. Идентитет и контакни податоци за контролорот на личните податоци
  2. Контактните податоци на службеникот за заштита на податоци на контролорот на личните податоци 

 2. Информации за обработка на личните податоци

  1. Користење на ISMART сметка на мобилниот телефон и навигациски систем (А) вклучувајќи го користењето на функциите на далечинското управување со возилото преку апликација ISMART
  2. Користење на системот за навигација на аудиовизуелен и навигациски систем  (AVN)
  3. Користење на гласовно препознавање
  4. Користење на апликации од трети лица на авудиовизуелен и навигациски систем (AVN)

 3. Iнформации за правата на субјектите на личните податоци

  1. Право на пристап
  2. Право на измена
  3. Право на бришење („право на заборав„)
  4. Право на ограничување на обработка
  5. Право на преносливост на податоци
  6. Право на известување во врска со измени или бришење на личните податоци или ограничување на обработка
  7. Право на приговор
  8. Право на повлекување на согласност
  9. Право на поднесување на приговор до контролен орган

 4. Информации за тенички термини од Општата регулатива за заштита на податоци коишто се користат во ова Известување за заштита на личните податоци
 5. Датум на влегување во сила и измени на ова Известување за заштита на личните податоци

A. Информации за контролорот на личните податоци

 

 1. Идентитет и контакни податоци на контролорот на личните податоци SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor

  De Entree 159


  1101 HE Amsterdam


  dpo@mgmotor.eu

  Tel.: +31 (0) 202255401


 2. Контактните податоци на службеникот за заштита на податоци на контролорот на личните податоци SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor


  De Entree 159

  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

 

B. Информации за обработка на личните податоци

Сакаме да ви понудиме најдобро искуство при користењето на нашите возила. Затоа ви нудиме апликација ISMART и ги опремаме возила со иновативен систем. Во нашите возила се два уреди кои комуницираат со апликацијата ISMART и кои таа може да ги контролира: аудиовизуелен и навигациски систем (AVN) и Единица на телематика (TBOX). Целата комуникација меѓу уредите и апликацијата се одвива преку нашата платформа за телематички услуги (TSP Бекенд). Системот АVN ви овозможува апликации за информирање и забава како што е навигација и центар за пораки. Системот ТBOX е одговорен за пристап до мрежата за возилото и вчитување на податоците на платформа TSP Бекенд. За одредени функции системот АVN комуницира непосредно со трети лица и им ги праќа личните податоци (нпр. Amazon). За пружање на функциите наведени во ова Известување за заштита на личните податоци ги обработуваме вашите лични податоци и сакаме да ве информираме за деталите на обработка. Меѓутоа, своите возила можете да ги користите и без употреба на онлајн функциите на системот ISMART кои бараат обработка на личните податоци. Кога првпат го користете системот AVN и кога ќе ја преземете апликацијата, ќе ве прашаме дали сакате да ви ги овозможиме сите функции на системот ISMART вклучувајќи ги тие коишто бараат обработка на личните податоци. Можете да ги вклучите и исклучите поединечните функции на системот  коишто бараат обработка на личните податоци.

 

 1. Користење на сметката ISMART на мобилниот телефон и на аудиовизуелен и навигациски систем (АVN) вклучувајќи ја употребата на функциите за далечинско управување

  На нашите електрични возила им ја нудиме апликацијата ISMART за преглед и далечинско управување со одредени функции на возилото и праќање информации до возилото како што се информации за дестинации за навигација или точки на интерес (англ. Points of Interest, POI). За да можат да се користат овие функции, возилото мора да биде споено на ISMART сметка. Во овој контекст ги обработуваме личните податоци за следните цели:

  • Изработка и доделување ISMART сметка за далечинско управување со вашето возило и преглед на статус на возилото
  • Достапност на функцијата за поврзување на вашето возило со вашата сметка и одјавување од неа
  • Достапност на функцијата за проверка и контрола на статусот на возилото
  • Достапност на функцијата „Find my car„
  • Достапност на функцијата Управување со полнење
  • Достапност на функцијата Позив за помош
  • Достапност на центарот за пораки
  • Достапност на функцијата Повратна информација
  • Обработка на вашата повратна информација
  • Достапност на функцијата Мојот календар
  • Достапност на функцијата за потрошувачка на енергија
  • Достапност на функцијата на дигитален клуч

Подолу се наведени подетални информации за наведеното:

1. Детали за личните податоци коишто се обработуваат

 

Категории на личните податоци коишто се обработуваат
Личните податоци опфатени со категориите
Извори на податоците
Обврска на субјектот на личните податоци да ги направи податоците достапни
Период на чување на податоците
Податоци за протокол
Податоци за протокол кои настануваат заради технички разлози кога се употребува нашата апликација за пристап до содржини од нашиот сервер: податоци коишто настануваат во текот на тој пристап се определени со мрежен протокол за пренос на инфомрации меѓу вашиот уред и серверот на нашата апликација. Наведеното ги вклучува ИП адреса, вид и верзија на мобилниот оперативен систем што се употребуа, содржина до која се пристапува и датумот и временто на пристапот.
Корисник на апликацијата
Достапност на податоците не е законско или договорно барање ниту барање неопходно за склучување на договор. Субјектот не е должен да ги даде своите податоци. Ако податоците не се достапни, нашата апликација не може да им пристапи до содржините од нашиот сервер.
Податоците се чуваат во датотеките за евиденции на серверот во формата која овозможува идентифицирање на субјектот на личните податоци во максимален период од 7 дена, освен ако не се случи настан кој ја загрозува безбедноста (нпр. ДДоС напад). Ако  се случи настанот што ќе ја загрози безбедноста, датотеките за евиденции на серверот се чуваат додека не се отклони и потполно реши настанот којшто ја загрозил безбедноста.
Податоци за регистрација
Податоците што ги давате кога се регистрирате на својата сметка за нашата апликација: наведените податоци ги вклучуваат следните задолжителни информации: име и презиме, адреса, е-мејл адреса, лозинка. Дополнително, наведените податоци ги вклучуваат следните можни информации: пол, датум на раѓање.
Корисник на апликацијата
Давање информации кои се означени како задолжителни во текот на постапката на регистрацијата е барањето потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде податоците. Ако не се дадени здолжителните информации, регистрацијата и изработката на корисничката сметка не се можни. 
Вашите податоци ги обработуваме само во текот на период кој е потребен за цели заради кои се обработуваат личните податоци. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Податоци за пријава
Податоци што ги давате кога се пријавувате во својата сметка: наведеното вклучува број на мобилен телефон, е-мејл адреса и лозинка. Кога се пријавувате на својата сметка во своето возило, наведеното исто така вклучува единствен идентификатор зачуван QR кодот. 
Корисник на апликацијата
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не ги дадете своите податоци, нема да можете да се пријавете во својата сметка.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на период потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Додатни податоци за сметка
Податоци што можете да ги додадете на својата сметка, нпр. безбедоносен код, поставки на алармот, контакт во случај на нужда, омилени места и радиски станици како и записи на планови на патување.
Корисник на апликацијата
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде податоци. Ако податоците не се расположливи, одредените функции како што е пребарување во пописот на омилените поставки во системот АВН можеби нема да функционира правилно.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Oсновни податоци за возилото
Основни информации за вашето возили што се добиваат автоматски од вашето возили и можат да се видат во апликацијата: наведеното вклучува број VIN, број на моторот, име на марката, назив на моделот, модел на менувачот, боја, сериски број на платоформа ТBOX, сериски број на системот АVN.
Корисник на возилото
Достапност на податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци  не е должен да ги даде своите податоци. Ако не ги дадете своите податоци, нема да можете да ги видите преку апликација.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоци. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Податоци за статус на возилото
Информации за моментален статус на вашето возило што можат автоматски да се добијат од вашето возило и да се прегледат односно да се изменат, кога тоа е можно, во апликацијата: наведеното вклучува податоци за преостанато гориво/електрична енергија, преостаната километража, притисок во пневматиците, напон на батеријата, статус на моторот, статус на електричен серво-волан (ЕПС), статус на рачната кочница, температура, статус на стаклата/кровен отвор, статус на вратата, статус на моторот, статус на квачилото, статус на неовластеното отклучување, статус на сензорот за удари.
Корисник на возилото
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дале податоците, не е можно да ги видите податоците преку апликацијата, а функцијата на далечинското управување преку апликацијата не е достапна.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоци. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Податоци за локација
Податоци за локација на вашето возило како и за вашиот мобилен телефон: наведеното вклучува GPS локација на возилото и мобилниот телефон.
Корисник на возилото / апликацијата
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дале своите податоци, одредени функции како што е функција „Find my car“, не се достапни.
Податоци за локација на вашиот телефон ги обработуваме само привремено додека ја користите функцијата за проверка и контрола на статусот на возилото или функцијата „Find my car“.
Податоци за батеријата
Податоци за статусот на батеријата на вашето возило: наведеното вклучува преостаната моќ, преостанато време на полнење, струја на полнење, напон на полнење, преостаната километража. 
Корисник на возилото
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дале своите податоци, нема да можете да ги видите податоците преку апликацијата. 
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Податоци од пораки
Податоци од пораки што ги испорачуваме во влезната пошта во вашето возило и апликација: наведеното вклучува важни пораки како што се аларми, информации за работа и новости.
Генерирала нашата компанија
- Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Податоци за повратна информација 
Податоци што ни ги давате кога ја користете функцијата за повратна информација: наведеното вклучува содржина на вашата повратна информација.
Корисник на апликацијата
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните подаци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дале своите податоци, нема да можете да одговорите на својата повратна информација.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Податоци за календар
Податоци што ни ги давате кога овозможувате синхронизација на вашиот календар со нашата апликација: наведеното вклучува датум и време на состанок, датуми на годшнини и други пригоди. Наведеното исто така вклучува информацији што ги давате во нашата апликација нпр. за тема, напомени, потсетници за време и датум.
Корисник на апликацијата
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дале своите податоци, нема да можеме да ви го пратиме потсетникот за денот на годишнина. 
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
MАC адреса за Bluetooth
Податоци за активирање на функција дигитален клуч или изработка на контролен идентификациски број на дигиталниот клуч.
Корисник на апликацијата
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дале своите податоци, нема да можете да ја користете функцијата дигитален клуч.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Контролен идентификациски број на дигитален клуч
Податоци што ве идентифицираат кога сакате да го отклучите своето возило.
Генерирала нашата компанија
- Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Податоци за управување со огалсување
Информации што се однесуваат на согласности што сте ги дале за оглашувачки цели како и информации поврзани со вашите можности за приговор на реклами: наведеното вклучува датум и време на согласноста, ИП адреса на уредот што се употребува за давање на согласност, датум и време на повлекување на согласноста или приговор во врска со обработка на личните податоци за рекламни цели.
Корисникот на возилото / апликацијата
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дале своите податоци, нема да можеме да ги обработиме вашите согласноти и/или приговор во врска со огласувањето.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.
Податоци за управување со огласување
Додатно наведеното вклучува документација за информациите што ви ги дадовме во врска со согласност и/или огласување што ги спроведовме без вашата согласнот.
Генерирала нашата компанија
- Вашите податоци ги обработувамe само во текот на периодот потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоце. Податоците се чуваат најдолго додека корисникот не ја избрише својата ISMART сметка.

2. Детали за обработка на личните податоци

Цел на обработка на личните податоци
Категории на личните податоци што се обработуваат
Автоматизирано донесување на одлуки
Законска основа и, ако е применливо, легитимни интереси
Примател
Изработка и доделување на ИСМАРТ сметката за далечинско управуање со возилото и преглед на статусот на возилото: после почетна регистрација на вашата сметка можете да ги зачувате додатните податоци на својата сметка. Наведеното вклучува опционално зачувување на инфомрации за контакт, адреси и поставки како што се поставки за јазикот. Наведеното исто така вклучува функција за пријава и одјава од апликацијата. 
Податоци за регистрација  Податоци за пријава Податоци за сметка
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од  (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на сувјектот на личните податоци  пред склучување на договор).
Developer
Достапност на функцијата за поврзување на вашето возило со вашата сметка и одјавување од неа: За да можете далечински  да управувате со своето возило и да го прегледувате неговиот статус преку апликацијата, треба да го поврзете своето возило со својата сметка. За да го сторите тоа, треба да го скенирате QR кодот што се прикажува во системот АVN со апликацијата. Наведеното исто така увклучува задолжително управување со односот со купувачите што ви овозможува да ги прегледате инормациите за вашето возило кои автоматски ги добивате од него: наведеното вклучува VIN број, број на моторот, име на марката, име на моделот, име на менувачот, бојата, сериски број на платформата ТBOX, сериски број на системот АVN. 
Податоци за регистрација Податоци за пријава Основни податоци за возилото
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од GDPR (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор).
Развивач (Developer)
Достапност на функција за проверка и контрола на статусот на возилото: благодарејќи ѝ на нашата апликација можете да го прегледате статусот на возилото. Наведеното ви овозможува да се уверите дека возилото е безбедно за возењето или безбедно заклучано додека е во паркирна положба. Оваа функција исто така ви обозможува далечинска контрола на возилото како што е заклучување или отклучување на возилото или промена на температура на клима уред или греење на седиштата. Оваа функција ви овозможува и проверка на потрошувачка на енергијата на својот телефон со преглед на километражата, вкупна потрошувачка на енергија, просечна брзина  и време на патување. За да можеме да ви ги овозможиме овие далечински функции (нпр. без поврзаност на вашиот телефон со вашето возило) релевантните податоци се изменуваат помеѓу вашиот мобилен телефон и нашите сервери како и помеѓу вашето возило и нашите сервери преку интернет. Оваа функција ви овозможува и да ги поставите алармите на возилото и примате известувања во нашата апликација. Наведеното вклучува известувања за ниска наполнетост на батерија, безбедоносни предупредувања, геопросторни (geo-fence) предупредувања, предупредувања за брзината, предупредувања за палење на моторот или предупредувања што се однесуваат до било какви невообичаени појави во врска со возилото. 
Податоци за протокол Податоци за регистрација Податоци за пријава Податоци за статус на возилото Податоци за локација

Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од GDPR (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор).
Развивач (Девелопер) Добавувач на комплетот за развој на софтвер (SDK) за карти
Достапност на функцијата  „Find My Car“: при користењето на фунцијата „Find My Car“ ќе ја употребуваме локацијата на вашиот мобилен телефон и ГПС локацијата на вашето возило за да ви го покажеме најкусиот пат пешки до вашето возило. Наведените ГПС локации се преземаат од вашиот мобилен телефон и вашето возило само кога ќе пристапите до функцијата „Find My Car“ во апликација. После праќање на безбедоносниот код ќе биде отклучена функцијата на трубата/светлото што ќе ви помогне да го најдете своето возило во темнина. 
Податоци за протокол Податоци за регистрација Податоци за пријава Податоци за статус на возилото Податоци за локација
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од GDRP (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор). 
Развивач (Девелопер) Добавувач на комплетот за развој на софтвер (SDK) за карти
Достапност на функција Управување со полнење: оваа функција ви овозможува да го проверите тренутен статус на батеријата и наполнетост. Исто така можете да го испланирате времето на полнење поврзувајќи го приклучок за полнење преку Bluetooth. Освен тоа можете да ја поставите целта на полнењето.
Податоци за протокол Податоци за регистрација Податоци за пријава Податоци за батерија Податоци за локација 
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од GDPR (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор).
Развивач (Девелопер) Добавувач на комплетот за развој на софтвер (SDK) за карти
Достапност на функцијата Повик за помош: оваа функција ви овозможува бргу да го упатите повикот за помош на број зачуван во вашата сметка. Соодветнииот број на повици за помош го одредуваме согласно со земјата што сте ја одбрале првпат кога сте го поврзале вашето возило со апликацијата. 
Податоци за протокол Податоци за регистрација Податоци за пријава Додатни податоци за сметка
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од GDPR (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор). 
Развивач
Достапност на центарот за пораки: ви пружаме важни пораки како што се предупредувања, оперативни информации и новости (вклучувајќи ги рекламите за услуги на МГ). Наведените пораки се достапни преку функциите на влезната пошта во апликацијата и во системот АV. 
Податоци за протокол Податоци за пораки Податоци за пријава Додатни податоци за сметка Податоци за статус на возилото Податоци за управување со реклами Податоци за локација 
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од GDPR (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор). 
Развивач
Достапност на функцијата Повратна информација: Благодарејќи ѝ на функцијата Повратна информација, можете да ни ја дадете повратната информација за непавилности или предлози за понатамошни подобрувања.
Податоци за протокол Податоци за регистрација Податоци за пријава Податоци за повратна инфомрација 

Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (ф) од GDPR (исполнување на легитимните интереси согласно со ускладување на интереси): нашиот легитимен интерес е да ја добиеме повратната информација за нашите услуги за да можеме да ги подобриме. 
Развивач
Обработка на вашата повратна информација: ќе ја обработиме вашата повратна информација за да ги подобриме нашите услги.
Подтоци за повратна иформација
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (ф) од ГДПР (исполнување на легитимните интереси соглсно со ускладување на интереси): нашиот легитимен интерес е да ја добиеме повратната информација за нашите услуги за да можеме да ги подобриме.
Развивач
Достапност на функцијата Мој календар: со вашата задолжителна согласност оваа функција ни овозможува синхорнизација на вашиот календар на вашиот мобилен телефон со нашата апликација за да можеме да ви праќаме потсетници за состаноци, годишнини и други пригоди. Оваа функција ви овозможува да ја поставите темата, потсетникот на датумот и времето и да ја запишете напомената за вашата годишнина. 
Податоци за протокол Податоци за регистрација Податоци за пријава Податоци за календар
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (а) и член 6 (1) б од ГДПР (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор). 
Развивач
остапност на функцијата за потрошувачка на енергија: оваа функција му овозможува на корисникот преглед на статистиката за потрошувачка на енергијата. Вклучува километража, вкупна потрошувачка на енергија, просечна брзина и време на патување.
Податоци за протокол Податоци за регистрација Податоци за пријава
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од ГДПР (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор).
Развивач
Достапност на функцијата на дигитален клуч: оваа функција ви овозможува да го отклучите своето возило и стартувате со помош на апликација наместо клучот. 
Mac адреса за Bluetooth контролен идентификациски број на дигиталне клуч
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од ГДПР (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор). 
Развивач

3. Детали за приматели на личните податоци и пренос на личните податоци во трети земји и/или меѓународни организации  

Примател
Улога на примателот
Пренос во трети земји и/или меѓународни организации
Одлука за соодветност или прикладни или соодветни заштитни мерки за пренос во трети земји и/или меѓународни организации
Развивач: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Народна Република Кина 
Контролор на личните податоци
Кина
Нема одлука за соодветноста на Европска комисија за предметна трета земја. Преноси во предметните трети земји се спроведуваат врз основа на стандардните договорни клаузули на Европската комсија за пренос на личните податоци до обработувачите на личните податоци во трети земји. Одлуката на Европската комисија за стандардните договорни клаузули можете да ја прочитате тука: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Копијата на стандардните договорни клаузули можете да ја добиете од нашиот службеник за заштита на податоци (Дел A.II.).
Добавувач на комплетот за развој на софтвер (СКД) за карти: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Холандија 
Обработувач на личните податоци
- -

II. Користење на системот за навигација на авдуиовизуелен и навигациски систем (АVN)

Имате можност за користење на системот за навигација преку нашиот аудиовизуелен и навигациски систем (АVN). Основни функции се достапни без интернетска врска и без да ние или нашите пружатели на услги обрабутуваме било кои од вашите лични податоци кога ги користете наведените функции. Наведното посебно вклучува барање на специфична локација или интересни точки на одредено подрачје, калкулација на рути и функција за навигација како и функција за навигација и функција за домет на батеријата. Одредени други функции како што е употреба на прометните податоци во реално време за наоѓање на најдобрата рута бараат интернетска врска. Кога го користете системот за навигација онлајн, ги обработуваме вашите лични податоци за следните цели:

 • Прометни информации во стварно време
 • Функција за онлајн пребарување

Ако го користите нашиот навигациски ситем преку гласовно препознавање, погледнете го поглавјето за гласовното препознавање (Дел B. III.)

Подолу се наоѓат подетални информации за наведеното:

1. Детали за личните податоци коишто се обработуваат


Категории на личните податоци коишто се обработуваат
Личните податоци опфатени со категориите
Извори на податоците
Обврска на субјектот на личните податоци да ги направи податоците достапни
Период на чување на податоците
Податоци за протокол 
Податоци за протокол кои настануваат заради технички причини кога е воспоставена врската помеѓу вашето возило и нашите сервери: податоците што настануваат во текот на тој пристап се определени со мрежниот протокол за пренос на информациите помеѓу вашето возило и нашите сервери. Наведеното вклучува ИП адреса, ХТТПС протокол (за да се обезбеди Теленав Клауд) и АПИ клуч (за да се обезбеди само САИЦ возила да можат да се поврзат со Теленав Клауд).
Корисник на навигациски систем
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дали своите податоци, навигациските функции темелни на клауд не можат да се пружат.
Податоци се чуваат во датотеката за евиденција на серверот во формата којашто ја овозможува идентификацијата на субјектот на личните податоци во максимален период од 7 дена, освен ако не се случи настан кој ја загрозува безбедноста (нпр. ДДоС напад). Ако  се случи настанот кој ја загрозува безбедноста, датотеките за евиденција на серверот се чуваат додека не е елиминиран и во целост решен настанот кој ја загрозува безбедноста. 
Податоци за локација 
локација на вашето возило му се праќа на добавувачот на комплетот за развој на софтвер (СДК) за карти кога корисникот ја употребува функцијата за барање на локација, онлајн навигација и навремен сообраќај.
Корисник на навигациски систем
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање  потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дали своите податоци, навигациските функции темелни на клауд не можат да се пружат.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на период потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоци. Податоците се чуваат најмногу година дена. 
Податоци на пребарувачка функција
Податоци што сте ги внесле во пребарувачката функција на нашиот навигациски систем: Наведеното ги вклучува сите податоци внесени како термини за пребарување, одбрани од неодамнешен попис на дестинации, од пописот на омилените поставки врз основа на ознаките што сами сте ги внесле, како што е адреса на домот или работа или од категоријата Интересни точки или преку гласовно управување. Ако го користете гласовното управување, погледнете го поглавјето за гласовно препознавање Дел Б.III.
Корисник на навигациски систем
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дали своите податоци, пребарување темелено на клауд не може да се пружи.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на период потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоци. Вашата домашна адреса е зачувана во системот АВН додека не ја избришете. Сите други податоци се чуваат во максимален период од година дена.
Неодамнешни локации
Податоци за дестинација се одбрани во пребарувачката функција.
Корисник на навигациски систем
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дали своите податоци, навигација темелена на клауд не можат да биде пружени.
Вашите податоци ги обработувамe само во текот на период потребен за цели за коишто се обработуваат личните податоци. Податоците се чуваат најмногу година дена.

2. Детали за обработка на личните податоци


Цел на обработка на личните податоци
Категории на личните податоци коишто се обработуваат
Автоматизирано донесување на одлуки
Законска основа и, ако е применливо, легитимни интереси
Примател
Достапност на нашата навигациска функција со сообраќајни податоци во реално време: основна навигациска функција е достапна без интернетска врска. За понапредна навигација рутата се калкулира на нашиот сервер, земајќи предвид навремени сообраќајни податоци. За ова цел податоци за вашата локација и вашата дестинација привремено се обработуваат на нашиот сервер. Редовно ги обработуваме податоците за вашата локација за да можеме да ви пружиме соодветни навигациски услуги (нпр. каклулација за достапноста на подобри тури во позадина, проверка на сообраќајни настани во близина итн.).
Податоци за протокол Податоци за локација Неодамнешни локации
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од  (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор). 
Добавувач на комплетот за развој на софтвер (SDK) за карти Развивач (Девелопер)
Достапност на нашата функција за оналјн пребарување: за оваа цел податоците што ги внесувате во пребарувачките функции привремено се обработуваат на нашиот сервер. Кога сте пријавени во ИСМАРТ сметка во вашето возило исто така можете да ги прегледате адресите, интересните точки (нпр. бензински станици, продавници со храна и пијалоци, хотели итн.) што сте ги додале на својата сметка преку апликацијата. Освен тоа можете да ги побарате станиците за полнење во близината и да ја проверите нивната достапност.
Податоци за протокол Податоци на пребарувачка функција  Податоци за локација За преглед и бирање податоци зачувани на вашата ISMART сметка: податоци за регистрација (Дел Б.I.1) Податоци за пријава (Дел Б.I.1) Додатни податоци за сметката (Дел Б.I.1)

Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6. (1) (б) од ГДПР (извршување на договор во кој субјектот на личните податоци е една од страните или за да се преземат дејствија на барање на субјектот на личните податоци пред склучување на договор).
Добавувач на комплетот за развој на софтвер (SDK) за карти Развивач (Девелопер)

3. Детали за примателите на личните податоци и преносот на личните податоци во трети земји и/или меѓународни организации

Примател
Улога на примателот
Пренос во трети држави и/или меѓународни организации
Одлука за соодветност или прикладни или соодветни заштитни мерки за пренос во трети држави и/или меѓународни организации
Развивач: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Народна Република Кина
IОбработувач на личните податоци
Кина
Нема одлука за соодветноста на Европска комисија за предметна трета земја. Преноси во предметните трети земји се спроведуваат врз основа на стандардните договорни клаузули на Европската комсија за пренос на личните податоци до обработувачите на личните податоци во трети земји. Одлуката на Европската комисија за стандардните договорни клаузули можете да ја прочитате тука: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Копијата на стандардните договорни клаузули можете да ја добиете од нашиот службеник за заштита на податоци (Дел A.II.).
Добавувач на комплетот за развој на софтвер (СКД) за карти: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Холандија
Контролор на личните податоци
-
-

III. Користење на системот за навигација на аудуиовизуелен и навигациски систем (АVN)

ој корисник може да се движи во нашиот аудиовизуелен и навигациски приказ (AVN) со помош на препознавање глас. Функцијата за препознавање глас му овозможува на корисникот да активира одредени функции на AVN користејќи само гласовни команди. Оваа функција може да се користи за повеќе различни цели, вклучително и за прелистување. Поставување нова дестинација, зумирање на картата или бришење на маршрутата се само некои примери на гласовните команди. Препознавањето глас може да се користи и за прескокнување на следната песна во соодветната апликација. Кога ја користите одликата за препознавање говор, вашите гласовни команди се претвораат во автоматски читливи команди од нашиот провајдер за препознавање говор.
 

Подолу се наоѓат подетални информации за наведеното:

1. 1. Детали за личните податоци коишто се обработуваат


Категории на личните податоци коишто се обработуваат
Личните податоци опфатени со категориите
Извори на податоците
Обврска на субјектот на личните податоци да ги направи податоците достапни
Период на чување на податоците
Податоци за протокол 
Податоци за протоколот што се создава од технички причини кога ќе се воспостави интернет конекција помеѓу вашето возило и нашите сервери: Податоците што се создаваат при овој пристап се дефинирани со мрежниот протокол за пренос на информации помеѓу вашето возило и нашите сервери.
Корисник гласовно препознавање
Давање податоци не е законско или договорно барање ниту барање потребно за склучување на договор. Субјектот на личните податоци не е должен да ги даде своите податоци. Ако не сте ги дали своите податоци, навигациските функции темелни на клауд не можат да се пружат.
Податоци се чуваат во датотеката за евиденција на серверот во формата којашто ја овозможува идентификацијата на субјектот на личните податоци во максимален период од 7 дена, освен ако не се случи настан кој ја загрозува безбедноста (нпр. ДДоС напад). Ако се случи настанот кој ја загрозува безбедноста, датотеките за евиденција на серверот се чуваат додека не е елиминиран 
Податоци за гласовна команда
Податоци што можете да ги дадете преку гласовна команда: Горенаведеното ја вклучува содржината на вашата гласовна команда, на пр. вашиот глас, кој се снима откако ќе ги активирате функциите за препознавање глас (со велејќи „Добар ден MG“ или притискање на копчето за функцијата за препознавање глас на контролерот ) додека не ја исклучите функцијата за препознавање глас. (Гореното не го вклучува вашиот глас пред да го активирате препознавањето глас или кога го активирате препознавањето глас со велејќи „Добар ден MG“: Вашето возило ја препознава реченицата „Добар ден MG“ офлајн.)
Корисник гласовно препознавање
Обезбедувањето податоци не е законско или договорно барање, ниту пак е неопходно да се склучи договор. Испитаникот не е должен да дава информации. Ако информациите не се обезбедени, не можете да ја користите функцијата за препознавање глас.
Обраѓујемо вас податке само телеком раздобле што е потребно за сврте за кои се обраѓаат особени подаци. Podaci se çuvaju najvise tri godine.
Податоци за гласовна команда
Машински читливи податоци генерирани од вашите гласовни команди: ова ги вклучува сите команди што нашиот продавач на препознавање глас можеше да ги одреди од снимен глас, како што се адресите на дестинации за систем за навигација или команди за музички плеер.
Генерирани од нашата компанија
- Ние ги обработуваме вашите податоци само за периодот неопходен за целите за кои се обработуваат личните податоци. Податоците се чуваат најмногу три години.

2. Детали за обработка на личните податоци

Цел на обработка на личните податоци
Категории на личните податоци коишто се обработуваат
Автоматизирано донесување на одлуки
Законска основа и, ако е применливо, легитимни интереси
Примател
Достапност на функцијата за препознавање глас: откако ќе ја активирате функцијата за препознавање глас (со велејќи „Добар ден MG“ или со притискање на копчето за функцијата за препознавање глас на воланот), вашето возило го снима вашиот глас додека не ја исклучите функцијата за препознавање глас. Снимката од вашиот глас потоа се испраќа до нашиот давател на услуги за препознавање глас за да генерира машински читливи команди врз основа на вашите гласовни команди. Наведените машински читливи команди потоа може да се користат од аудио-визуелниот и навигацискиот систем (AVN) на вашето возило за различни функции како што се поставување адреси на дестинации во системот за навигација или поставување уреди за репродукција на музика. Гласовните команди не се испраќаат до нас или до нашиот добавувач на услуги за препознавање глас пред или за активирање на препознавање глас. Вашето возило врши активација за препознавање глас офлајн откако сте рекле „Добро утро MG“ (на пр. препознавање на реченицата „Добро утро MG“ како команда за активирање).
Информации за протокол Информации за гласовна команда
Без било какво автоматизирано донесување на одлуки
Член 6 (1) (б) од GDPR (извршување на договор во кој субјектот на податоците е една од страните или да преземе дејствија на барање на субјектот на податоците пред да склучи договор).
Давател на услуга за препознавање глас
Развивач (Девелопер)

3.  Детали за приматели на лични податоци и пренос на лични податоци до трети земји и/или меѓународни организации

Примател
Улога на примателот
Пренос во трети земји и/или меѓународни организации
Одлука за соодветност или прикладни или соодветни заштитни мерки за пренос во трети држави и/или меѓународни организации
Развивач: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Народна Република Кина
Обработувач на личните податоци
Кина
Нема одлука за соодветноста на Европска комисија за предметна трета земја. Преноси во предметните трети земји се спроведуваат врз основа на стандардните договорни клаузули на Европската комсија за пренос на личните податоци до обработувачите на личните податоци во трети земји. Одлуката на Европската комисија за стандардните договорни клаузули можете да ја прочитате тука: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915 . Копијата на стандардните договорни клаузули можете да ја добиете од нашиот службеник за заштита на податоци (Дел A.II.).

 

IV. Користење на апликации на трети страни на аудиовизуелен и навигасицски систем (АVN)

Аудиовизуелен и навигациски систем (АВН) ја пружа можноста за користење на апликација на трети страни како што е 

Amazon Music. Благодарејќи им на тие апликации, можете да ги користите функциите што ги нудат пружатели на трети страни на своја сопствена одговорност. Соодветна апликација не се активира автоматски туку вие требате прво да ја активирате во соодветните поставки. Немаме никакви сознаниа за личните податоци што ги добива пружателот. Исто така немаме никакви сознаниа за посебна цел на обработка на податоците што ги собира пружателот на дотичната апликација на третата страна ниту за било какви понатамошни детали на обработка на податоците од страна на дотичниот пружател. Не знаеме ниту дали дотичниот пружател ги обработува податоците само за да ја понуди функција за соодветен плаг-ин (нпр. за стриминг на музиката) или освен тоа за било кои други цели (нпр. за да го изработи профилот за користењето или да ги персонализира рекламите).


Ако го користите нашиот систем АВН преку гласовно препознавање, погленете го поглавјето за гласовното препознавање (Дел B.III).

Подолу се наоѓаат подетални информации за наведеното:

1. 1. Апликациите на пружателот на третата страна вградени во А системот

Следните апликации на пружателот на третата страна се вградени во нашиот Аvn систем:

Апликација
Пружател трета страна
Понатамошни информации за пружателот на апликацијата
Апликација Amazon Music
Од вашата држава на престојување ќе зависи која фирма ќе ви добавува апликација Amazon Music: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., или една од нивните подружници.

https://www.amazon.de/-/en/gp/...
Апликација за временска прогноза
AccuWeather, Inc.
https://www.accuweather.com/de/privacy

2. Потенциално праќање на податоци во третиземји без соодветен ниво на заштита 

Можно е да кога ја користете апликацијата на трета страна податоците да бидат пренесени во трети земји каде што не постојат така наречени одлуки за соодветноста на Европската комисија и за кои што нема адекватна гаранција. Во тој поглед постои ризик дека нема соодветна разина на заштита за пренесените лични податоци. Наведеното значи дека вашите лични податоци што ги обработува пружателот трета страна можеби нема да имаат разина на заштита примерлива со ГДПР. Наведеното посебно значи дека можеби нема да се почитуваат принципите за обработка на личните податоци наведени во членот 5 од ГДПР. Поред тоа можеби нема да ги остварите правата и ефикасните правни лекови во поглед на обработка на личните податоци. Активирајќи ја предметната апликација на трета страна ги прифаќате можните ризици на своја сопствена одговорност. 

C. Инфомрации за правата на субјектите на личните податоци

Како субјект на личните податоци имате следни права во поглед на обработка на вашите лични податоци:

 •  Право на пристап (член 15 од Општата регулатива за заштита на личните податоци)
 • Право на исправка (член 16 од Општата регулатива за заштита на личните податоци)
 • Право на бришење („право на заборав”) (член 17 од Општата регулатива за заштита на личните податоци)
 • Право на ограничување на обработка (член 18 од Општата регулатива за заштита на личните податоци)
 • Право на преносливост на податоците (член 20 од Општата регулатива за заштита на податоците)
 • Право на приговор (член 21 од Општата регулатива за заштита на личните податоци)
 • Право на известување во врска со исправка или бришење на личните податоци или ограничување на обработка (член 19 од Општата регулатива за заштита на личните податоци)
 • Право на повлекување на согласност (член 7 став 3 од Општата регулатива за заштита на личните податоци)
 • Право на поднесување на приговор до надзорен орган (член 77 од Општата регулатива за заштита на податоци)

Можете да не контактирате со цел остварување на своите права користејќи ги информациите за контакт во Дел А. 

 

Каде што е примеливо ќе ги најдете ифнормациите за сите специфични начини и механизми коишто ги олеснуваат остварувањата на вашите права, посебно остварувањето на вашите права на преносливост на податоци и право на приговор во информации за обработка на личните податоци во Дел Б од ова Известување за заштита на личните податоци. 

Понатаму ќе ги најдете подеталните информации за вашите права во поглед на обработка на вашите лични податоци:

I. Право на пристап

Како субјект на личните податоци имате право на пристап и информации под условите наведени во членот 15 од Општата регулатива за заштита на личните податоци.

Наведеното посебно значи дека имате право од нас да ја добиете потврдата за тоа дали ги обработуваме вашите лични податоци. Ако тоа е така, исто така имате право на пристап до личните податоци и информации наведени во членот 15 став 1 од Општата регулатива за заштита на податоци. Наведното вклучува информации за целите на обработка, категориите на личните податоци што се обработуваат и приматели или категориите на приматели на кои им се откриени или ќе бидат откриени податоци (член 15 став 1 точки (а), (б) и (ц) од Општата регулатива за заштита на податоци). 

Целосен опис на своето право на пристап и информации можете да најдете во членот 15 од Општата регулатива за заштита на податоци до која е можно да пристапите преку следниот линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. Право на исправка

Како субјект на личните податоци имате право на исправка под условите наведени во членот 16 од Општата регулатива за заштита на податоци.

Наведеното посебно значи дека имате право без непотребно одложување да ја добиете од нас исправката на неточностите во вашите лични податоци и пополнување на непотполните лични податоци.

Целосен опис на своето право на исправка можете да го најдете во членот 16 од Општата регулатива за заштита на личните податоци до која можете да пристапите преку следниот линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III.  Право на бришење („право на заборав”)

Како субјект на личните податоци имате право на бришење („право на заборав„) под условите наведени во членот 17 од Општата регулатива за заштита на личните податоци.

Наведеното значи дека имате право да го добиете бришењето на вашите лични податоци и ние сме должни да ги избришеме вашите лични податоци без непотребно одложување кога се применува еден од причините наведени во членот 17 ставот 1 од Општата регулатива за заштита на личните податоци. Ова може да биде случај кога на пример личните податоци не се веќе потребни во однос на целите за коишто се собирани или поинаку обработувани (член 17 став 1 точка (а) од Оштата регулатива за заштита на личните податоци).

Ако сме ги објавиле личните податоци, должни сме да ги избришеме и исто така сме должни, земајќи предвид достапната технологија и трошокот на имплементацијата, да преземеме разумни чекори, вклучувајќи технички мерки, да ги изестиме обработувачите на личните податоци што ги обработуваат личните податоци дека сте побарале да ги избришат сите линкови со тие лични податоци или копии или реплики на наведените лични податоци (член 17 став 2 од Оштата регулатива за заштита на личните податоци).

Право на бришење („право на заборав„) не се применува ако обработка е потребна заради еден од причините наведени во членот 17 ставот 3 од Општа регулатива за заштита на податоци. Ова може да биде случај на пример ако обработка е потребна за ускладување со законска обврска или за воспоставуање, остварување или одбрана на правните барања (член 17 став 3, точки (б) и (е) од Општата регулатива за заштита на податоци).

Целосен опис на своето право на бришење („право на заборав„) можете да го најдете во членот 17 од Општата регулатива за заштита на податоци до која можете да пристапите преку следниот линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. Право на ограничување на обработка

Како субјект на личните податоци имате право на ограничување на обработка под условите наведени во членот 18 од Општата регулатива за заштита на податоците. 

Наведеното значи дека имате право од нас да го добиете ограничувањето на обработка ако се применува еден од условите наведени во членот 18 став 1 од Општата регулатива за заштита на податоците. Ова може да бите случај на пример кога ја оспоруватеточноста на личните податоци. Во тој случај ограничувањето на обработка е важечко во текот на периодот што ни овозможува да ја провериме точноста на личните податоци (член 18 став 1 точка (а) од Општата регулатива за заштита на податоците). 

Ограничувањето значи дека се зачувани личните подацоти со цел на ограничување на нивната идна обработка (член 18 став 1 точка (а) од Општата регулатива за заштита на податоците).

Целосен опис на своето право на ограничување на обработка можете да го најдете во членот 18 од Општата уредба за заштита на податоците до која можете да пристапите преку следниот линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. Право на преносливост на податоците

Како субјект на личните податоци имате право на преносливост на податоците под условите наведени во членот 20 од Општата регулатива за заштита на податоци.

Наведеното значи дека генерално имате право да ги добиете своите лични податоци што ни ги дадовте во структурирана, вообичаена и стројно читлива форма и да ги пренесете кај друг контролор на личните податоци без ние да ве спречуваме во тоа ако обработката е втемелена врз согласност и согласно со членот 6 став 1 точка (а) или членот 9 став 2 точка (а) од Општата регулатива за заштита на податоците или врз договор согласно со членот 6 став 1 точка (б) од Општата реуглатива за заштита на податоците, а обработката е извршена со автоматизираните средства (член 20 став 1 од Општата уредба за заштита на податоците). 

Информации за тоа дали обработката е втемелена врз согласност согласно со со членот 6 став 1 точка (а) или членот 9 став 2 точка (а) од Општата регулатива за заштита на податоци или врз договор согласно со со членот 6 став 1 точка (б) од Општата регулатива за заштита на податоци во информациите коишто се однесуваат на законските основи за обработка во Дел Б од ова Известување за заштита на податоци. 

Остварувајќи го своето право на преносливоста на податоците исто така генерално имате право вашите лични податоци да бидат пренесени непосредно од нас кај друг обработувач на личните податоци ако тоа е технички можно (член 20 став 2 од Општата регулатива за заштита на податоци).

Целосен опис на своето право на преносливоста на податоците можете да го најдете во членот 20 од Општата регулатива за заштита на податоци до која можете да пристапите преку следниот линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI. Право на приговор

Како субјект на личните податоци имате право на приговор под условите наведени во членот 21 од Општата уредба за заштита на податоци.

Најкасно во нашата прва комуникација со вас изричито ве известуваме за вашето право на приговор што го имате како субјектот на личните податоци.

Подеталните информации за ова ќе ги најдете подолу:

1. Право на приговор врз основа на посебна ситуација на субјектот на личните податоци

Како субјект на личните податоци имате право на приговор врз основа на својата посебна ситуација во секој момент на обработка на вашите лични податоци согласно со членот 6 став 1 точка (е) или (ф) вклучувајќи ја изработката на профилот врз основа на наведените одредби.

Информации за тоа дали обработката е втемелена врз членот 6 став 1 точка (е) или (ф) од Општата регулатива за заштита на податоци во информациите коишто се однесуваат на законските основи за обработка во Дел Б од ова Известување за заштита на податоците. 

Во случај на приговор којшто се однесува на вашата посебна ситуација ќе престанеме да ги обработуваме вашите лични податоци, освен ако не покажеме дека нашите уверливи легитимни интереси за обработката имаат предност пред вашите интереси, правила и слободи или заради поставување, остварување или обрана на правните барања. 

Целосен опис на своето право на приговор можете да го најдете во членот 21 од Оштата регулатива за заштита на личните податоци до која можете да пристапите преку следниот линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. Право на приговор на директен маркетинг

Кога вашите лични податоци се обработуваат за потербите на директен маркетинг имате право на приговор во секој момент на обработка на вашите лични податоци за таков маркетинг, вклучувајќи ја изработката на профилот во мера во којашто е поврзана со таков директен маркетинг. 

Инфомрации за тоа дали и во која мера вашите лични податоци се обработуваат за потребите на директен маркетинг можете да најдете во информациите коишто се однесуваат на законските основи за обработка во Дел Б од ова Известување за заштита на личните податоци. 

Ако поднесете приговор на обработка за потребите на директен маркетинг, веќе нема да ги обработуваме вашите лични податоци за тие потреби. 

Целосен опис на своето право на приговор можете да најдете во членот 21 од Општата уредба за заштита на податоците до која можете да пристапите преку следниот линк: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. Право на повлекување на согласност

Ако обработка е втемелена врз согласност согласно со  членот 6 став 1 точка (а) или членот 9 став 2 точка (а) од Општата регулатива за заштита на податоци, имате право, како субјект на личните податоци, соглсно со членот 7 став 3 од Општата регулатива за заштита на податоци да ја повлечете својата согласност во било кој момент. Повлекување на вашата согласност не влиаје на легитимноста на обработката што е проведена врз основа на вашата согласност пред повелкувањето. За тоа ве известуваме пред да ни ја дадете својата согласност.

Информации за тоа дали обработката е втемелена врз членот 6 став 1 точка (а) или членот 9 став 2 точка (а) од Општата регулатива за заштита на податоци во информациите коишто се однесуваат на законските основи за обработка во Дел Б од ова Известување за заштита на податоци.

VIII. Право на поднесување на приговор до надзорен орган 

Како субјект на личните податоци имате право на поднесување на приговор до надзорниот орган под условите наведени во членот 77 од Општата регулатива за заштита на податоци.

D. Информации за техничките термини во Општата регулатива за заштита на податоци коишто се употребуваат во ова Известување за заштита на личните податоци

Технички термини коишто се однесуваат на заштита на податоците во ова Известување за заштита на личните податоци имаат значење коешто се употребува во Општата регулатива за заштита на податоци.

Целосен опис на дефиниции од Општата регулатива за заштита на податоци можете да најдете во членот 4 од Општата регулатива за заштита на податоци којашто можете да ја преземете на слениот линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

„Лични податоци„ се сите податоци коишто се однесуваат на поединецот чиј идентитет е утврден или може да се утврди („субјект на личните податоци„); поединецот чиј идентитет може да се утврди е лицето кое може да биде идентифицирано посредно или непосредно, посебно со помош на индетификаторите како што се име, матичен број на граѓанинот, податоци за локација, мрежен идентификатор или со помош на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет; 

„Обработка„ е секоја операција или збир на операции што се извршуваат врз личните податоци со автоматизирани или неавтоматизирани средства како што се собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, пронааѓање, извршување увид, употреба,откривање преку пренесување, ширење или на друг начин правење достапни, ускладување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување;

„Изработка на профилот„ е секоја форма на автоматизирана обработка на личните податоци составена од употреба на личните податоци за оценување на одредени лични аспекти поврзани со поединецот, посебно за анализа или предвидување на аспекти во врска со работен ефект, економска состојба, здравје, лични склоности, интереси, веродостојност, локација или движење на тој поединец; 

„Контролор на личните податоци„ е физичко или правно лице, државен орган, агенција или друг орган кој самостојно или со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци; кога целите и средствата на таквата обработка се утврдени со правото на Заедницата или правото на државата членка, контролорот на личните податоци или посебните критериуми за неговото именување можаат да се предвидат со правото на Заедницата или правото на државата членка; 

„Обработувач” е физичко или правно лице, државен орган, агенција или друг орган кој ги обработува личните податоци во име на контролорот;

„Примател„ е секое физичко или правно лице, државен орган, агенциа или друг орган на кој му се откриваат личните податоци, независно од тоа дали е тој трето лице. Меѓутоа, јавните органи кои можаат да примат личните податоци во рамки на одредена истрага согласно со правото на Заедницата или државата членка не се сметаат за приматели; обработка на тие податоци што ја извршуваат тие државни органи мора да биде ускладена со применливи правила за заштита на податоците согласно со целите на обработката;

 „Трета страна” е физичко или правно лице, државен орган, агенција или друг орган што не е субјект на личните податоци, контролор на личните податоци, обработувач на личните податоци ниту лица овластени за обработка на личните податоци под директна надлежност на контролорот или обрабувачот;

 „Меѓународна организаицја” е организација и нејзините подредени органи, регулирани со меѓународно јавно право или било кој друг орган што со споразум или врз основа на споразум ги основале две или повеќе земји; 

 „Трета земја„ е земја која не е членка на Европската заедница („ЕЗ„) или Европскиот економски простор („ЕЕП„); 

„Посебни категории на личните податоци„ се личните податоци коишто откриваат расно или етничко потекло, политичко мислење, религиозни или филозофски уверувања или членство во синдикална организација како и генетски податоци, биометриски податоци за цел на единствена идентификација на поединецот, податоците што се однесуваат на здравје или податоците за скесуалниот живот или сексуалната ориентација на поединецот.

 

E. Датум на влегување во сила и измени на ова Известување за заштита на личните податоци

Датумот на влегување во сила на ова Известување за заштита на личните податоци е 12. октомври 2021.

Можеби ќе биде потребно да се измени ова Известување за заштита на личните податоци заради технички развој и/или дополнување на законските или службени барања.

Ажурирана верзија на ова Известување за заштита на податоците можете да преземете во секој момент наhttps://mgmotor.eu/privacy-notice/ismart

 

Пронајдете трговец

Продажен салон на трговска марка
Сервис